آخرین بروزرسانی: پنجشنبه ۰۳ خرداد ۱۴۰۳
مشاوره و فروش
02191003181
tellphone
تماس با ما

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

میلگرد آجدار کارخانه آریان فولاد

پنجشنبه ۰۳ خرداد ۱۴۰۳
سایز برند حالت واحد فروش قیمت (تومان)
10 آریان فولاد شاخه 12 متری كیلوگرم 23,020
10 آریان فولاد شاخه 12 متری كیلوگرم 23,110
12 آریان فولاد شاخه 12 متری كیلوگرم 22,930
12 آریان فولاد شاخه 12 متری كیلوگرم 23,020
14 آریان فولاد شاخه 12 متری كیلوگرم 15,230
16 آریان فولاد شاخه 12 متری كیلوگرم 23,020
18 آریان فولاد شاخه 12 متری كیلوگرم 23,020
20 آریان فولاد شاخه 12 متری كیلوگرم 22,840
22 آریان فولاد شاخه 12 متری كیلوگرم 22,840
25 آریان فولاد شاخه 12 متری كیلوگرم 22,840
28 آریان فولاد شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
32 آریان فولاد شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید

میلگرد آجدار کارخانه فولاد راد همدان

پنجشنبه ۰۳ خرداد ۱۴۰۳
سایز برند حالت واحد فروش قیمت (تومان)
8 فولاد راد همدان شاخه 12 متری كیلوگرم 26,900
10 فولاد راد همدان شاخه 12 متری كیلوگرم 26,500
12 فولاد راد همدان شاخه 12 متری كیلوگرم 25,800
14 فولاد راد همدان شاخه 12 متری كیلوگرم 25,600
16 فولاد راد همدان شاخه 12 متری كیلوگرم 25,600
18 فولاد راد همدان شاخه 12 متری كیلوگرم 25,600
20 فولاد راد همدان شاخه 12 متری كیلوگرم 25,600
22 فولاد راد همدان شاخه 12 متری كیلوگرم 25,600
25 فولاد راد همدان شاخه 12 متری كیلوگرم 25,600
28 فولاد راد همدان شاخه 12 متری كیلوگرم 25,600
32 فولاد راد همدان شاخه 12 متری كیلوگرم 25,600

میلگرد آجدار کارخانه نیشابور

پنجشنبه ۰۳ خرداد ۱۴۰۳
سایز برند حالت واحد فروش قیمت (تومان)
10 نیشابور شاخه 12 متری كیلوگرم 24,200
12 نیشابور شاخه 12 متری كیلوگرم 24,200
14 نیشابور شاخه 12 متری كیلوگرم 24,200
16 نیشابور شاخه 12 متری كیلوگرم 24,200
18 نیشابور شاخه 12 متری كیلوگرم 24,100
20 نیشابور شاخه 12 متری كیلوگرم 24,100
22 نیشابور شاخه 12 متری كیلوگرم 24,100
25 نیشابور شاخه 12 متری كیلوگرم 24,100
28 نیشابور شاخه 12 متری كیلوگرم 24,000
32 نیشابور شاخه 12 متری كیلوگرم 24,000

میلگرد آجدار کارخانه كیان كاشان

پنجشنبه ۰۳ خرداد ۱۴۰۳
سایز برند حالت واحد فروش قیمت (تومان)
8 كیان كاشان شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
10 كیان كاشان شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
12 كیان كاشان شاخه 12 متری كیلوگرم 23,100
14 كیان كاشان شاخه 12 متری كیلوگرم 23,100
16 كیان كاشان شاخه 12 متری كیلوگرم 23,100

میلگرد آجدار کارخانه كوثر اهواز

پنجشنبه ۰۳ خرداد ۱۴۰۳
سایز برند حالت واحد فروش قیمت (تومان)
10 كوثر اهواز شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
12 كوثر اهواز شاخه 12 متری كیلوگرم 21,400
14 كوثر اهواز شاخه 12 متری كیلوگرم 20,180
16 كوثر اهواز شاخه 12 متری كیلوگرم 20,180
18 كوثر اهواز شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
20 كوثر اهواز شاخه 12 متری كیلوگرم 20,180
22 كوثر اهواز شاخه 12 متری كیلوگرم 20,180
25 كوثر اهواز شاخه 12 متری كیلوگرم 20,180

میلگرد آجدار کارخانه فولاد میانه

پنجشنبه ۰۳ خرداد ۱۴۰۳
سایز برند حالت واحد فروش قیمت (تومان)
10 فولاد میانه شاخه 12 متری كیلوگرم 22,800
12 فولاد میانه شاخه 12 متری كیلوگرم 22,800
14 فولاد میانه شاخه 12 متری كیلوگرم 22,300
16 فولاد میانه شاخه 12 متری كیلوگرم 22,300
18 فولاد میانه شاخه 12 متری كیلوگرم 22,530
20 فولاد میانه شاخه 12 متری كیلوگرم 22,300
22 فولاد میانه شاخه 12 متری كیلوگرم 22,400
25 فولاد میانه شاخه 12 متری كیلوگرم 22,400
28 فولاد میانه شاخه 12 متری كیلوگرم 22,300
32 فولاد میانه شاخه 12 متری كیلوگرم 22,300

میلگرد آجدار کارخانه فولاد كویر كاشان

پنجشنبه ۰۳ خرداد ۱۴۰۳
سایز برند حالت واحد فروش قیمت (تومان)
8 فولاد كویر كاشان شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
10 فولاد كویر كاشان شاخه 12 متری كیلوگرم 23,750
12 فولاد كویر كاشان شاخه 12 متری كیلوگرم 23,342
14 فولاد كویر كاشان شاخه 12 متری كیلوگرم 22,515
16 فولاد كویر كاشان شاخه 12 متری كیلوگرم 22,515
18 فولاد كویر كاشان شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
20 فولاد كویر كاشان شاخه 12 متری كیلوگرم 22,515
22 فولاد كویر كاشان شاخه 12 متری كیلوگرم 22,515
25 فولاد كویر كاشان شاخه 12 متری كیلوگرم 22,515
28 فولاد كویر كاشان شاخه 12 متری كیلوگرم 22,515
32 فولاد كویر كاشان شاخه 12 متری كیلوگرم 22,515

میلگرد آجدار کارخانه فولاد قزوین

پنجشنبه ۰۳ خرداد ۱۴۰۳
سایز برند حالت واحد فروش قیمت (تومان)
8 فولاد قزوین شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
10 فولاد قزوین شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
12 فولاد قزوین شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
14 فولاد قزوین شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
16 فولاد قزوین شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
18 فولاد قزوین شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
20 فولاد قزوین شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید

میلگرد آجدار کارخانه فولاد فایكو

پنجشنبه ۰۳ خرداد ۱۴۰۳
سایز برند حالت واحد فروش قیمت (تومان)
10 فولاد فایكو شاخه 12 متری كیلوگرم 26,000
12 فولاد فایكو شاخه 12 متری كیلوگرم 25,000
14 فولاد فایكو شاخه 12 متری كیلوگرم 24,100
16 فولاد فایكو شاخه 12 متری كیلوگرم 24,100
18 فولاد فایكو شاخه 12 متری كیلوگرم 24,100
20 فولاد فایكو شاخه 12 متری كیلوگرم 24,100
22 فولاد فایكو شاخه 12 متری كیلوگرم 24,100
25 فولاد فایكو شاخه 12 متری كیلوگرم 24,100

میلگرد آجدار کارخانه فولاد شاهرود

پنجشنبه ۰۳ خرداد ۱۴۰۳
سایز برند حالت واحد فروش قیمت (تومان)
10 فولاد شاهرود شاخه 12 متری كیلوگرم 23,750
12 فولاد شاهرود شاخه 12 متری كیلوگرم 22,710
14 فولاد شاهرود شاخه 12 متری كیلوگرم 22,710
16 فولاد شاهرود شاخه 12 متری كیلوگرم 22,710
18 فولاد شاهرود شاخه 12 متری كیلوگرم 22,710
20 فولاد شاهرود شاخه 12 متری كیلوگرم 22,710
22 فولاد شاهرود شاخه 12 متری كیلوگرم 25,300
25 فولاد شاهرود شاخه 12 متری كیلوگرم 25,300
28 فولاد شاهرود شاخه 12 متری كیلوگرم 25,300
32 فولاد شاهرود شاخه 12 متری كیلوگرم 2

میلگرد آجدار کارخانه فولاد زاگرس شهركرد

پنجشنبه ۰۳ خرداد ۱۴۰۳
سایز برند حالت واحد فروش قیمت (تومان)
10 فولاد زاگرس شهركرد شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
12 فولاد زاگرس شهركرد شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
14 فولاد زاگرس شهركرد شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
16 فولاد زاگرس شهركرد شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
18 فولاد زاگرس شهركرد شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
20 فولاد زاگرس شهركرد شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
22 فولاد زاگرس شهركرد شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
25 فولاد زاگرس شهركرد شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
28 فولاد زاگرس شهركرد شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
32 فولاد زاگرس شهركرد شاخه 12 متری كیلوگرم 21,190

میلگرد آجدار کارخانه فولاد روهینا

پنجشنبه ۰۳ خرداد ۱۴۰۳
سایز برند حالت واحد فروش قیمت (تومان)
10 فولاد روهینا شاخه 12 متری كیلوگرم 22,850
12 فولاد روهینا شاخه 12 متری كیلوگرم 22,850
14 فولاد روهینا شاخه 12 متری كیلوگرم 22,850
16 فولاد روهینا شاخه 12 متری كیلوگرم 22,850
18 فولاد روهینا شاخه 12 متری كیلوگرم 22,850
20 فولاد روهینا شاخه 12 متری كیلوگرم 26,100
22 فولاد روهینا شاخه 12 متری كیلوگرم 22,850
25 فولاد روهینا شاخه 12 متری كیلوگرم 25,800
28 فولاد روهینا شاخه 12 متری كیلوگرم 22,850
32 فولاد روهینا شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید

میلگرد آجدار کارخانه فولاد بافق یزد

پنجشنبه ۰۳ خرداد ۱۴۰۳
سایز برند حالت واحد فروش قیمت (تومان)
8 فولاد بافق یزد شاخه 12 متری كیلوگرم 25,600
10 فولاد بافق یزد شاخه 12 متری كیلوگرم 25,220
12 فولاد بافق یزد شاخه 12 متری كیلوگرم 24,950
14 فولاد بافق یزد شاخه 12 متری كیلوگرم 23,570
16 فولاد بافق یزد شاخه 12 متری كیلوگرم 23,570
18 فولاد بافق یزد شاخه 12 متری كیلوگرم 23,390
20 فولاد بافق یزد شاخه 12 متری كیلوگرم 23,390
22 فولاد بافق یزد شاخه 12 متری كیلوگرم 23,390
25 فولاد بافق یزد شاخه 12 متری كیلوگرم 23,390
28 فولاد بافق یزد شاخه 12 متری كیلوگرم 23,390
32 فولاد بافق یزد شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید

میلگرد آجدار کارخانه آناهیتا

پنجشنبه ۰۳ خرداد ۱۴۰۳
سایز برند حالت واحد فروش قیمت (تومان)
8 آناهیتا شاخه 12 متری كیلوگرم 24,600
10 آناهیتا شاخه 12 متری كیلوگرم 24,250
12 آناهیتا شاخه 12 متری كیلوگرم 14,500
14 آناهیتا شاخه 12 متری كیلوگرم 23,450
16 آناهیتا شاخه 12 متری كیلوگرم 23,450
18 آناهیتا شاخه 12 متری كیلوگرم 23,450
20 آناهیتا شاخه 12 متری كیلوگرم 23,450
22 آناهیتا شاخه 12 متری كیلوگرم 23,450
25 آناهیتا شاخه 12 متری كیلوگرم 23,450
28 آناهیتا شاخه 12 متری كیلوگرم 23,450
32 آناهیتا شاخه 12 متری كیلوگرم 23,450

میلگرد آجدار کارخانه فولاد ارگ تبریز

پنجشنبه ۰۳ خرداد ۱۴۰۳
سایز برند حالت واحد فروش قیمت (تومان)
10 فولاد ارگ تبریز شاخه 12 متری كیلوگرم 25,300
12 فولاد ارگ تبریز شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
14 فولاد ارگ تبریز شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
16 فولاد ارگ تبریز شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
18 فولاد ارگ تبریز شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
20 فولاد ارگ تبریز شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
22 فولاد ارگ تبریز شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
25 فولاد ارگ تبریز شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید

میلگرد آجدار کارخانه فولاد ابهر

پنجشنبه ۰۳ خرداد ۱۴۰۳
سایز برند حالت واحد فروش قیمت (تومان)
8 فولاد ابهر شاخه 12 متری كیلوگرم 24,892
10 فولاد ابهر شاخه 12 متری كیلوگرم 23,520
10 فولاد ابهر شاخه 12 متری كیلوگرم 23,520
12 فولاد ابهر شاخه 12 متری كیلوگرم 23,422
12 فولاد ابهر شاخه 12 متری كیلوگرم 23,422
14 فولاد ابهر شاخه 12 متری كیلوگرم 23,422
16 فولاد ابهر شاخه 12 متری كیلوگرم 23,422
18 فولاد ابهر شاخه 12 متری كیلوگرم 23,422
20 فولاد ابهر شاخه 12 متری كیلوگرم 23,422
22 فولاد ابهر شاخه 12 متری كیلوگرم 23,422
25 فولاد ابهر شاخه 12 متری كیلوگرم 23,422

میلگرد آجدار کارخانه فولاد آریا ذوب

پنجشنبه ۰۳ خرداد ۱۴۰۳
سایز برند حالت واحد فروش قیمت (تومان)
8 فولاد آریا ذوب شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
10 فولاد آریا ذوب شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
10 فولاد آریا ذوب شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
12 فولاد آریا ذوب شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
14 فولاد آریا ذوب شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
16 فولاد آریا ذوب شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
18 فولاد آریا ذوب شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
20 فولاد آریا ذوب شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
22 فولاد آریا ذوب شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید

میلگرد آجدار کارخانه ظفر بناب

پنجشنبه ۰۳ خرداد ۱۴۰۳
سایز برند حالت واحد فروش قیمت (تومان)
8 ظفر بناب شاخه 12 متری كیلوگرم 25,137
10 ظفر بناب شاخه 12 متری كیلوگرم 24,402
10 ظفر بناب شاخه 12 متری كیلوگرم 22,393
12 ظفر بناب شاخه 12 متری كیلوگرم 22,001
12 ظفر بناب شاخه 12 متری كیلوگرم 22,001
14 ظفر بناب شاخه 12 متری كیلوگرم 22,001
16 ظفر بناب شاخه 12 متری كیلوگرم 22,001
18 ظفر بناب شاخه 12 متری كیلوگرم 22,001
20 ظفر بناب شاخه 12 متری كیلوگرم 22,001
22 ظفر بناب شاخه 12 متری كیلوگرم 22,295
25 ظفر بناب شاخه 12 متری كیلوگرم 28,518
28 ظفر بناب شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
32 ظفر بناب شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید

میلگرد آجدار کارخانه روهینا

پنجشنبه ۰۳ خرداد ۱۴۰۳
سایز برند حالت واحد فروش قیمت (تومان)
8 روهینا شاخه 12 متری كیلوگرم 25,970

میلگرد آجدار کارخانه ذوب آهن اصفهان

پنجشنبه ۰۳ خرداد ۱۴۰۳
سایز برند حالت واحد فروش قیمت (تومان)
12 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری كیلوگرم 22,200
14 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری كیلوگرم 23,390
16 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری كیلوگرم 23,390
18 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری كیلوگرم 22,380
20 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری كیلوگرم 22,380
22 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری كیلوگرم 22,650
25 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری كیلوگرم 23,020
28 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری كیلوگرم 14,550
32 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری كیلوگرم 23,020

میلگرد آجدار کارخانه ذوب آهن اردبیل

پنجشنبه ۰۳ خرداد ۱۴۰۳
سایز برند حالت واحد فروش قیمت (تومان)
10 ذوب آهن اردبیل شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
10 ذوب آهن اردبیل شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
12 ذوب آهن اردبیل شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
12 ذوب آهن اردبیل شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
14 ذوب آهن اردبیل شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
16 ذوب آهن اردبیل شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
18 ذوب آهن اردبیل شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید

میلگرد آجدار کارخانه تیكمه داش

پنجشنبه ۰۳ خرداد ۱۴۰۳
سایز برند حالت واحد فروش قیمت (تومان)
8 تیكمه داش شاخه 12 متری كیلوگرم 27,930
10 تیكمه داش شاخه 12 متری كیلوگرم 27,734
10 تیكمه داش شاخه 12 متری كیلوگرم 27,734
12 تیكمه داش شاخه 12 متری كیلوگرم 26,754
14 تیكمه داش شاخه 12 متری كیلوگرم 26,362
16 تیكمه داش شاخه 12 متری كیلوگرم 26,362
18 تیكمه داش شاخه 12 متری كیلوگرم 26,362
20 تیكمه داش شاخه 12 متری كیلوگرم 26,362
22 تیكمه داش شاخه 12 متری كیلوگرم 26,362
25 تیكمه داش شاخه 12 متری كیلوگرم 26,362
28 تیكمه داش شاخه 12 متری كیلوگرم 26,362
32 تیكمه داش شاخه 12 متری كیلوگرم 26,362

میلگرد آجدار کارخانه پرشین فولاد

پنجشنبه ۰۳ خرداد ۱۴۰۳
سایز برند حالت واحد فروش قیمت (تومان)
8 پرشین فولاد شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
10 پرشین فولاد شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
10 پرشین فولاد شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید