آخرین بروزرسانی: دوشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
مشاوره و فروش
02191003181
tellphone
تماس با ما

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

میلگرد آجدار کارخانه آریان فولاد

شنبه ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
سایز برند حالت واحد فروش قیمت (تومان)
10 آریان فولاد شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
10 آریان فولاد شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
12 آریان فولاد شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
12 آریان فولاد شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
14 آریان فولاد شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
16 آریان فولاد شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
18 آریان فولاد شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
20 آریان فولاد شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
22 آریان فولاد شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
25 آریان فولاد شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
28 آریان فولاد شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
32 آریان فولاد شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید

میلگرد آجدار کارخانه فولاد راد همدان

شنبه ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
سایز برند حالت واحد فروش قیمت (تومان)
8 فولاد راد همدان شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
10 فولاد راد همدان شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
12 فولاد راد همدان شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
14 فولاد راد همدان شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
16 فولاد راد همدان شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
18 فولاد راد همدان شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
20 فولاد راد همدان شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
22 فولاد راد همدان شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
25 فولاد راد همدان شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
28 فولاد راد همدان شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
32 فولاد راد همدان شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید

میلگرد آجدار کارخانه نیشابور

شنبه ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
سایز برند حالت واحد فروش قیمت (تومان)
10 نیشابور شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
12 نیشابور شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
14 نیشابور شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
16 نیشابور شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
18 نیشابور شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
20 نیشابور شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
22 نیشابور شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
25 نیشابور شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
28 نیشابور شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
32 نیشابور شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید

میلگرد آجدار کارخانه كیان كاشان

شنبه ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
سایز برند حالت واحد فروش قیمت (تومان)
8 كیان كاشان شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
10 كیان كاشان شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
12 كیان كاشان شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
14 كیان كاشان شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
16 كیان كاشان شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید

میلگرد آجدار کارخانه كوثر اهواز

شنبه ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
سایز برند حالت واحد فروش قیمت (تومان)
10 كوثر اهواز شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
12 كوثر اهواز شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
14 كوثر اهواز شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
16 كوثر اهواز شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
18 كوثر اهواز شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
20 كوثر اهواز شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
22 كوثر اهواز شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
25 كوثر اهواز شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید

میلگرد آجدار کارخانه فولاد میانه

شنبه ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
سایز برند حالت واحد فروش قیمت (تومان)
10 فولاد میانه شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
12 فولاد میانه شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
14 فولاد میانه شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
16 فولاد میانه شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
18 فولاد میانه شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
20 فولاد میانه شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
22 فولاد میانه شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
25 فولاد میانه شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
28 فولاد میانه شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
32 فولاد میانه شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید

میلگرد آجدار کارخانه فولاد كویر كاشان

یکشنبه ۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
سایز برند حالت واحد فروش قیمت (تومان)
8 فولاد كویر كاشان شاخه 12 متری كیلوگرم 0
10 فولاد كویر كاشان شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
12 فولاد كویر كاشان شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
14 فولاد كویر كاشان شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
16 فولاد كویر كاشان شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
18 فولاد كویر كاشان شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
20 فولاد كویر كاشان شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
22 فولاد كویر كاشان شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
25 فولاد كویر كاشان شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
28 فولاد كویر كاشان شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
32 فولاد كویر كاشان شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید

میلگرد آجدار کارخانه فولاد قزوین

شنبه ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
سایز برند حالت واحد فروش قیمت (تومان)
8 فولاد قزوین شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
10 فولاد قزوین شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
12 فولاد قزوین شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
14 فولاد قزوین شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
16 فولاد قزوین شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
18 فولاد قزوین شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
20 فولاد قزوین شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید

میلگرد آجدار کارخانه فولاد فایكو

شنبه ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
سایز برند حالت واحد فروش قیمت (تومان)
10 فولاد فایكو شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
12 فولاد فایكو شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
14 فولاد فایكو شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
16 فولاد فایكو شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
18 فولاد فایكو شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
20 فولاد فایكو شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
22 فولاد فایكو شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
25 فولاد فایكو شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید

میلگرد آجدار کارخانه فولاد شاهرود

یکشنبه ۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
سایز برند حالت واحد فروش قیمت (تومان)
10 فولاد شاهرود شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
12 فولاد شاهرود شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
14 فولاد شاهرود شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
16 فولاد شاهرود شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
18 فولاد شاهرود شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
20 فولاد شاهرود شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
22 فولاد شاهرود شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
25 فولاد شاهرود شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
28 فولاد شاهرود شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
32 فولاد شاهرود شاخه 12 متری كیلوگرم 2

میلگرد آجدار کارخانه فولاد زاگرس شهركرد

یکشنبه ۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
سایز برند حالت واحد فروش قیمت (تومان)
10 فولاد زاگرس شهركرد شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
12 فولاد زاگرس شهركرد شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
14 فولاد زاگرس شهركرد شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
16 فولاد زاگرس شهركرد شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
18 فولاد زاگرس شهركرد شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
20 فولاد زاگرس شهركرد شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
22 فولاد زاگرس شهركرد شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
25 فولاد زاگرس شهركرد شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
28 فولاد زاگرس شهركرد شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
32 فولاد زاگرس شهركرد شاخه 12 متری كیلوگرم 21,190

میلگرد آجدار کارخانه فولاد روهینا

شنبه ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
سایز برند حالت واحد فروش قیمت (تومان)
10 فولاد روهینا شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
12 فولاد روهینا شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
14 فولاد روهینا شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
16 فولاد روهینا شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
18 فولاد روهینا شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
20 فولاد روهینا شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
22 فولاد روهینا شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
25 فولاد روهینا شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
28 فولاد روهینا شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
32 فولاد روهینا شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید

میلگرد آجدار کارخانه فولاد بافق یزد

شنبه ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
سایز برند حالت واحد فروش قیمت (تومان)
8 فولاد بافق یزد شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
10 فولاد بافق یزد شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
12 فولاد بافق یزد شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
14 فولاد بافق یزد شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
16 فولاد بافق یزد شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
18 فولاد بافق یزد شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
20 فولاد بافق یزد شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
22 فولاد بافق یزد شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
25 فولاد بافق یزد شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
28 فولاد بافق یزد شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
32 فولاد بافق یزد شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید

میلگرد آجدار کارخانه آناهیتا

شنبه ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
سایز برند حالت واحد فروش قیمت (تومان)
8 آناهیتا شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
10 آناهیتا شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
12 آناهیتا شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
14 آناهیتا شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
16 آناهیتا شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
18 آناهیتا شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
20 آناهیتا شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
22 آناهیتا شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
25 آناهیتا شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
28 آناهیتا شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
32 آناهیتا شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید

میلگرد آجدار کارخانه فولاد ارگ تبریز

شنبه ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
سایز برند حالت واحد فروش قیمت (تومان)
10 فولاد ارگ تبریز شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
12 فولاد ارگ تبریز شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
14 فولاد ارگ تبریز شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
16 فولاد ارگ تبریز شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
18 فولاد ارگ تبریز شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
20 فولاد ارگ تبریز شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
22 فولاد ارگ تبریز شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
25 فولاد ارگ تبریز شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید

میلگرد آجدار کارخانه فولاد ابهر

شنبه ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
سایز برند حالت واحد فروش قیمت (تومان)
8 فولاد ابهر شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
10 فولاد ابهر شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
10 فولاد ابهر شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
12 فولاد ابهر شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
12 فولاد ابهر شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
14 فولاد ابهر شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
16 فولاد ابهر شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
18 فولاد ابهر شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
20 فولاد ابهر شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
22 فولاد ابهر شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
25 فولاد ابهر شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید

میلگرد آجدار کارخانه فولاد آریا ذوب

شنبه ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
سایز برند حالت واحد فروش قیمت (تومان)
8 فولاد آریا ذوب شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
10 فولاد آریا ذوب شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
10 فولاد آریا ذوب شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
12 فولاد آریا ذوب شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
14 فولاد آریا ذوب شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
16 فولاد آریا ذوب شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
18 فولاد آریا ذوب شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
20 فولاد آریا ذوب شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
22 فولاد آریا ذوب شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید

میلگرد آجدار کارخانه ظفر بناب

شنبه ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
سایز برند حالت واحد فروش قیمت (تومان)
8 ظفر بناب شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
10 ظفر بناب شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
10 ظفر بناب شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
12 ظفر بناب شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
12 ظفر بناب شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
14 ظفر بناب شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
16 ظفر بناب شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
18 ظفر بناب شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
20 ظفر بناب شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
22 ظفر بناب شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
25 ظفر بناب شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
28 ظفر بناب شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
32 ظفر بناب شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید

میلگرد آجدار کارخانه روهینا

شنبه ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
سایز برند حالت واحد فروش قیمت (تومان)
8 روهینا شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید

میلگرد آجدار کارخانه ذوب آهن اصفهان

شنبه ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
سایز برند حالت واحد فروش قیمت (تومان)
12 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
14 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
16 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
18 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
20 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
22 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
25 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
28 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
32 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید

میلگرد آجدار کارخانه ذوب آهن اردبیل

شنبه ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
سایز برند حالت واحد فروش قیمت (تومان)
10 ذوب آهن اردبیل شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
10 ذوب آهن اردبیل شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
12 ذوب آهن اردبیل شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
12 ذوب آهن اردبیل شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
14 ذوب آهن اردبیل شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
16 ذوب آهن اردبیل شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
18 ذوب آهن اردبیل شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید

میلگرد آجدار کارخانه تیكمه داش

یکشنبه ۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
سایز برند حالت واحد فروش قیمت (تومان)
8 تیكمه داش شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
10 تیكمه داش شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
10 تیكمه داش شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
12 تیكمه داش شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
14 تیكمه داش شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
16 تیكمه داش شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
18 تیكمه داش شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
20 تیكمه داش شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
22 تیكمه داش شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
25 تیكمه داش شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
28 تیكمه داش شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
32 تیكمه داش شاخه 12 متری كیلوگرم 3

میلگرد آجدار کارخانه پرشین فولاد

شنبه ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
سایز برند حالت واحد فروش قیمت (تومان)
8 پرشین فولاد شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
10 پرشین فولاد شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
10 پرشین فولاد شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
12 پرشین فولاد شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
14 پرشین فولاد شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
16 پرشین فولاد شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
18 پرشین فولاد شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
20 پرشین فولاد شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
22 پرشین فولاد شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
25 پرشین فولاد شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
28 پرشین فولاد شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
32 پرشین فولاد شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید

میلگرد آجدار کارخانه امیر كبیر

شنبه ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
سایز برند حالت واحد فروش قیمت (تومان)
10 امیر كبیر شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
12 امیر كبیر شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
14 امیر كبیر شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
16 امیر كبیر شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
18 امیر كبیر شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
20 امیر كبیر شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
22 امیر كبیر شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
25 امیر كبیر شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
28 امیر كبیر شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
32 امیر كبیر شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید

میلگرد آجدار کارخانه هیربد زرندیه

شنبه ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
سایز برند حالت واحد فروش قیمت (تومان)
8 هیربد زرندیه شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
10 هیربد زرندیه شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
10 هیربد زرندیه شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
12 هیربد زرندیه شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
14 هیربد زرندیه شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
16 هیربد زرندیه شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
18 هیربد زرندیه شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
20 هیربد زرندیه شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
22 هیربد زرندیه شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
25 هیربد زرندیه شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
28 هیربد زرندیه شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
32 هیربد زرندیه شاخه 12 متری كیلوگرم تماس بگیرید
توضیحات

فروشگاه آنلاین ثامن تجارت ارائه انواع آهن آلات ساختمانی را، با ضمانت کیفیت کالا و عدم مغایرت وزن و محصول نهایی را به طور کامل می پذیرد. با مراجعه به وب سایت ثامن تجارت می توانید قیمت به روز انواع میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان، کویر کاشان، فولاد میانه، فولاد نیشابور، پرشین، هیربد و… را مشاهده فرمایید. و همچنین جهت خرید میلگرد مورد نظرتان با کارشناسان ثامن تجارت در تماس باشید.

میلگرد آجدار چیست؟

میلگرد آجدار یکی از مهم ترین مقاطع آهنی می باشد که در بسیاری از صنایع از جمله صنعت ساختمان کاربرد دارد. میلگردهای آجدار در انواع متفاوتی تولید می شوند که تفاوت آن ها در میزان آج روی میلگرد ها می باشد. میلگرد های A3 و A4 بیشترین میزان آج را دارا هستند که اغلب در ساخت تیرچه بتی، اسکلت فلزی، ساخت فوندانسیون و… استفاده می شود. این میلگرد ها بدلیل مقاومت بالا و خشک بودن، قابلیت خمکاری و جوشکاری ندارند.

میلگرد آجدار چیست؟

چرا میلگرد به صورت آجدار تولید می شود؟

همانطور که گفته شد علت استفاده از میلگرد در بتن به دلیل مقاومت کششی بالای آن می باشد چرا که فولاد دارد و ضعف بتن را نیز جبران می کند. در اصل بتن مسلح می تواند نیروی کششی بالایی را تحمل کند اما برای اینکه میلگرد بتواند با بتن چسبندگی خیلی خوبی داشته باشد باید با بتن درگیر شوند که باید روی سطح آن برجستگی هایی وجود داشته باشد که به آن ها آج می گویند. در اصل این آج ها مانع از بیرون کشیده شدن میلگرد می شوند.

وزن میلگرد آج دار

نحوه محاسبه وزن میلگرد آج دار بسیار راحت می باشد و شما به راحتی با استفاده از یک فرمول می توانید این وزن را به دست بیاورید. با توجه به جدول وزن میلگرد که در هر سایتی قرار داده می شود و روش های دیگر می توان قیمت هر شاخه میلگرد را به دست آورد اما توجه داشته باشید که قیمت میلگرد هر کارخانه تولید کننده ای با مکان های دیگر متفاوت می باشد.

وزن میلگرد (کیلوگرم) = چگالی (کیلوگرم بر متر) * طول(متر)

وزن میلگرد آج دار

انواع ميلگرد آجدار و ویژگی‌های آن

میلگرد آجدار معمولاً در سه رده یا گرید مختلف با نام‌های میلگرد آجدار A2، A3 و A4 در حال تولید است. توجه داشته باشید که میلگرد A1 نیز در گروه میلگرد ساده یا بدون آج قرار گرفته است. هرچه گرید میلگرد بالاتر برود، مقدار مقاومت و استحکام کششی آن نیز بیشتر خواهد شد. در ادامه به بررسی مهم‌ترین ویژگی‌های هر یک از انواع میلگرد آجدار خواهیم پرداخت؛ اما بهتر است برای آشنایی مختصر با انواع میلگرد آجدار به جدول زیر نگاهی بیاندازید.

نوع میلگرد آجدار نوع دسته بندی
میلگرد آجدار گروه A2 میلگرد نیمه سخت
میلگرد آجدار گروه A3 میلگرد نیمه سخت
میلگرد آجدار گروه A4 میلگرد سخت

میلگرد آجدار گروه A2

میلگرد آجدار گروه A2 جزء میلگردهای نیمه‌سخت به حساب می‌آید. کم بودن کربن در ساختار این میلگرد قابلیت خم‌پذیری آن را افزایش می‌دهد. معمولا از این میلگرد در ساخت خاموت استفاده می‌شود. تنش سیلان در میلگرد آجدار A2 برابر با 3000 کیلوگرم و تنش گسیختگی آن 5000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع است.

میلگرد آجدار گروه A3

میلگرد آجدار گروه A3 نیز مانند A2 جزء میلگردهای نیمه سخت است. آج‌های این میلگرد به‌صورت جناغی یا هفت و هشتی است و نسبت به گروه A2 مقاومت بالاتری دارد. تنش سیلان در این میلگرد آجدار 4000 و تنش گسیختگی آن 6000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع است.

علاوه بر متمایز بودن شکل آج‌ها‌، تفاوت میلگرد A2 و A3 در عملکرد و کابرد آن‌ها نیز مشهود است. به‌ این صورت که میلگرد A2 به عنوان میلگرد عرضی و A3 به عنوان میلکرد طولی قابل استفاده است. همچنین میلگرد آجدار A2 انعطاف‌پذیر تر از A3 می‌باشد و جوشکاری روی هر دو گروه مجاز نمی‌باشد.

انواع ميلگرد آجدار و ویژگی‌های آن

میلگرد آجدار گروه A4

میلگرد آجدار A4 از دسته محصولات سخت بوده و شکل آج‌های آن به‌صورت مرکب است و همین شکل ظاهری آج‌ها موجب تمایز این میلگرد از سایر رده‌ها شده است. سازه‌های ساخته شده با این میلگرد سبک‌تر و مستحکم‌تر از گروه‌های دیگر است، از این رو قیمت میلگرد A4 از گروه‌های A2 و A3 بالاتر است.

کارخانجات تولیدکننده میلگرد آجدار در ایران

برخی از مهم‌ترین کارخانه‌های تولید کننده میلگرد آجدار در کشور ما در ادامه ذکر شده‌اند:

 • ذوب آهن اصفهان: شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان اولین و بزرگترین کارخانه تولیدکننده فولاد ساختمانی در ایران است.
 • کارخانه سیادن ابهر: در سال 1385 با هدف تولید مقاطع فولادی و به منظور کاهش نرخ بیکاری در منطقه و افزایش اشتعال زایی در استان های زنجان و قزوین، کارخانه تولیدی فولاد ابهر بنا نهاده شد.
 • کارخانه میلگرد بافق یزد: مجموعه صنعتی بافق در سال 1390 بر اساس طرح فولاد بافق یزد به عنوان یکی از مگاپروژه های صنعت فولاد کشورمان تعریف و جهت اجرا به بخش خصوصی محول گردید.

کارخانجات متعددی در کشور اقدام به تولید میلگرد می کنند. در بین تولید کنندگان نیشابور و ذوب آهن استاندارد ترین محصولات را دارند. در شرکت های متفرقه نیز فایکو، امیرکبیر، پرشین، میانه و ابهر تولیدات خود را به بازار عرضه می کنند. میلگردهای نیشابور و ذوب آهن اصفهان با برگ آنالیز کیفیت و ضمانت به مشتری تحویل داده می شود.

کارخانجات تولیدکننده میلگرد آجدار در ایران

کاربردهای میلگرد آجدار:

کاربردهای میلگرد آجدار به شرح زیر می‌باشد:

 • ساخت ستون‌های بتنی در ساختمان سازی
 • ساخت مصنوعات فلزی با خمکاری و جوشکاری میلگرد
 • افزایش نیروی کششی در ستون‌های بتنی
 • آرماتور بندی و شبکه مش بندی

قیمت میلگرد آجدار

عوامل مختلفی در میان هستند که به عنوان عوامل تعیین کننده قیمت میلگرد آجدار در نظر گرفته شده‌اند. برخی از آنها از شرایط جهانی تاثیر پذیر بوده و برخی دیگر نیز از شرایط داخلی و حتی انتخاب‌های مشتریان اثر پذیر است. اگر قصد خرید انواع میلگرد با قیمت مناسب و به روز را دارید، بهتر است به این عوامل که در لیست زیر قید شده‌اند، توجه داشته باشید:

 • برند سازنده و میزان تولید کارخانه میلگرد
 • قیمت جهانی فلزات و نرخ ارز
 • مشخصات فنی میلگرد
 • هزینه های انبارداری و ارسال میلگرد

خرید میلگرد آجدار

امروزه روش‌های مختلفی برای خرید میلگرد آجدار تعریف شده است تا مشتریان و مضصرف کنندگان بتوانند با راحت‌ترین راه ممکن به خواسته خود دست یابند و هر شخص نسبت به شرایط موجود خود و میزان خرید راه حل مناسب را برای خود انتخاب می‌کند. متداول‌ترین روش‌های ارائه شده شامل خرید میلگرد آجدار از کارخانه، خرید از بنگاه آهن آلات، خرید تلفنی و خرید اینترنتی می‌باشد. شما به عنوان خریدار میلگرد آجدار پس از انتخاب روش مناسب خرید برای خود موظف هستید برخی موارد و عوامل را به طور کامل بررسی کنید تا خریدی باکیفیت و صحیح را تجربه کنید. این موارد عبارت‌اند از:

 • کیفیت محصول
 • اندازه
 • نوع و جنس میلگرد
 • نرخ و قیمت
 • شرایط پرداخت
 • تحویل محصول
 • مشخصات فنی
 • استانداردهای رعایت شده توسط کارخانه

خرید میلگرد آجدار

کلام آخر

میلگردها یکی از انواع محصولات فولادی بسیار پرکاربرد در صنعت ساختمان سازی هستند که انواع مختلفی دارند و کاربردهای آنها متفاوت است. به طور کلی میلگردها برای جبران ضعف کششی بتن، داخل بتن استفاده می‌شوند و بتن را مقاوم می‌کنند. میلگردها در دو نوع ساده و آجدار در بازار موجود هستند. آجدار بودن میلگردها باعث می‌شود چسبندگی درون بتن افزایش پیدا کند. ما در این مقاله برای شما به توضیح اینکه میلگرد آجدار چیست و چه کاربردی دارد پرداختیم و مزایای استفاده از این نوع میلگرد را برای شما توضیح داده‌ایم. شما چنانچه قصد خرید میلگرد آجدار و یا استعلام از قیمت میلگرد در نوع‌های گوناگون را دارید، می‌توانید با کارشناسان مجموعه ثامن تجارت در ارتباط باشید. کارشناسان مجموعه ثامن تجارت همواره آماده پاسخگویی به شما مشتریان عزیز می‌باشند.