محاسبه وزن

برای محاسبه تقریبی وزن این محصول ، مقادیر زیر را وارد کنید سپس بر روی دگمه زیر کلیک کنید

فرمول محاسبات