فرمول محاسبه میلگرد بدون آج:

فرمول محاسبه وزن میلگرد

جدول وزنی میلگرد(۱۲ متری):

فرمول محاسبه وزن ورق و پلیت:

فرمول محاسبه ورق و پلیت

جدول وزنی ورق:

فرمول نبشی بال مساوی:

جدول وزنی نبشی:

جدول وزنی نبشی

جدول وزنی لوله مانیسمان:

جدول وزنی لوله مانیسمان

فرمول محاسبه وزن پروفیل:

فرمول محاسبه وزن پروفیل

جدول وزنی پروفیل: